"When Somebody Loves You" (2000) lyrics - ALAN JACKSON