"Orgy In Rhythm (Volume One)" (1957) lyrics - ART BLAKEY