"Orgy In Rhythm (Volume Two)" (1957) lyrics - ART BLAKEY