"Holiday For Skins, Vol. 1" (1958) lyrics - ART BLAKEY