"Holiday For Skins, Vol. 2" (1958) lyrics - ART BLAKEY