"The Elephant's Child" (1987) lyrics - BOBBY MCFERRIN