"Ev'ry Day Of My Life" (1972) lyrics - BOBBY VINTON