"Hit Maker!: Burt Bacharach Plays The Burt Bacharach Hits" (1965) lyrics - BURT BACHARACH