"Caetano Veloso (1969)" (1969) lyrics - CAETANO VELOSO