"Jazz Impressions Of New York" (1965) lyrics - DAVE BRUBECK