"London Flat, London Sharp" (2005) lyrics - DAVE BRUBECK