"Everybody Loves Somebody" (1964) lyrics - DEAN MARTIN