"On Tour With Eric Clapton" (1970) lyrics - DELANEY & BONNIE