"A New Kind Of Blues" (2008) lyrics - DELANEY BRAMLETT