"Doves & Ravens [EP]" (2017) lyrics - DERMOT KENNEDY