"Something Else For Everybody" (2013) lyrics - DEVO