"Modern Jazz Survey 1 / New York Jazz" (1957) lyrics - DONALD BYRD