"Definitely Dorothy" (1979) lyrics - DOROTHY MOORE