"Into The Wild [Soundtrack]" (2007) lyrics - EDDIE VEDDER