"Praise Him, Praise Him" (1958) lyrics - EDDY ARNOLD