"Sometimes I'm Happy, Sometimes I'm Blue" (1964) lyrics - EDDY ARNOLD