"Ballin' The Jack [1955]" (1955) lyrics - GEORGIA GIBBS