"Miss Gladys Knight" (1978) lyrics - GLADYS KNIGHT