"Many Different Roads" (1998) lyrics - GLADYS KNIGHT