"Forgotten Freshness, Vol. 3" (2001) lyrics - INSANE CLOWN POSSE