"Forgotten Freshness, Vol. 4" (2005) lyrics - INSANE CLOWN POSSE