"Forgotten Freshness Vol. 5," (2013) lyrics - INSANE CLOWN POSSE