"A John Prine Christmas" (1993) lyrics - JOHN PRINE