"I'm On My Own Way" (1964) lyrics - JOSH WHITE, JR.