"Kenny Dorham And Friends" (1957) lyrics - KENNY DORHAM