"Let Yourself Go" (2001) lyrics - KRISTIN CHENOWETH