"More Git' Go At Utopia" (1994) lyrics - MAL WALDRON