"Altamira [with Evelyn Glennie]" (2016) lyrics - MARK KNOPFLER