"Shakespearean Fish" (1996) lyrics - MELANIE DOANE