"The Apprenticeship Of Mr. Smith: The Birth Of Ne-Yo" (2010) lyrics - NE-YO