"Odetta Sings Of Many Things" (1964) lyrics - ODETTA