"Porter & Dolly" (1980) lyrics - PORTER WAGONER AND DOLLY PARTON