"Sammy Davis Jr. Now" (1972) lyrics - SAMMY DAVIS, JR.