"Popular American Waltzes" (1957) lyrics - SAMMY KAYE