"I'm So Good That I Don't Have To Brag!" (1965) lyrics - SHEL SILVERSTEIN