"Jazz Quartet Interpretations" (1980) lyrics - SHELLY MANNE