"Pony Express Record" (1994) lyrics - SHUDDER TO THINK