"Love Somebody Today" (1980) lyrics - SISTER SLEDGE