"Live At Shepherd's Bush" (2009) lyrics - STEPHEN STILLS