"Holiday Spirits" (2008) lyrics - STRAIGHT NO CHASER