"Only Lonely Sometimes" (1980) lyrics - TAMMY WYNETTE