"The Kingston Trio" (1958) lyrics - THE KINGSTON TRIO