"Revelation Revolution '69" (1968) lyrics - THE LOVIN' SPOONFUL