"The Velvet Underground & Nico" (1967) lyrics - THE VELVET UNDERGROUND