"Something/Anything?" (1972) lyrics - TODD RUNDGREN